Sposoby dokonywania wpłat

  1. Wpłata bezpośrednio w kasie MZK Leżajsk w siedzibie firmy przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Leżajsku. Wpłaty dokonane po godz. 13.00 są księgowane w dniu następnym
  2. Mogą Państwo skorzystać z możliwości bezpośredniej wpłaty na konto bankowe Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku. Poniżej wzór przelewu.

wplata_wypelniarka

W celu łatwiejszej identyfikacji przelewów każdy płatnik od listopada 2016 posiada własne indywidualne konto służące do wpłat należności.

Informację o numerze własnego rachunku można pozyskać z każdej wystawionej przez inkasenta faktury lub w kasie MZK przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Leżajsku.

Prosimy o dokonywanie przelewów wykorzystując własny numer konta.

Numer konta ogólnego:
PKAO S.A.I O/LEŻAJSK ul. Mickiewicza 52
93124026301111000036371758

      3. Dokonanie stałego Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

Udzielając zgody na stosowanie Polecenia zapłaty Twój bank razem z MZK Leżajsk będzie czuwał nad terminowym inicjowaniem płatności. MZK Leżajsk będzie nadal dostarczał Ci faktury, lecz to bank będzie czuwał nad opłacaniem ich w terminie.

Polecenie Zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.). Obecnie funkcjonuje w oparciu o Ustawę o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175)

Dodatkowe gwarancje prawne to Porozumienie Międzybankowe dotyczące Polecenia Zapłaty z dnia 1 VI 1998 roku, którego aktualizacja weszła w życie 24 X 2012 , które podpisały wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń, oraz przepisy regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (w szczególności odnoszące się do przesyłania Poleceń Zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych – ELIXIR®).

Zgoda na obciążenie rachunku

Cofnięcie zgody na obciążenie rach.

Wniosek o rozłożenie należności na raty