Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa osoba, która pokryła koszty pogrzebu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy  odpowiednio składa:

1.Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z 12,

2.Odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

3.Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank,

 4.Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

http://www.einspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&menu=3&id_sprawy=263&pomoc=3