Regulamin porządkowy cmentarza

1. Administratorem cmentarza jest Miejski Zakład Komunalny Sp. zo.o w Leżajsku,
ul. Żwirki i Wigury 3, tel: 17 242 62 06
2. Nadzór nad cmentarzem sprawuje Urząd Miejski w Leżajsku
3. Biuro MZK czynne jest dla interesantów: poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00
4. Na cmentarzu przebywać można codziennie w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada
w godz. 7.00 do 20.00. W pozostałych miesiącach od godziny 7 do zmroku.
5. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku do 12lat dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
6. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do osób, które były uprawnione do pochowania zmarłych
/art. 10ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959r. Dz.U. Nr 47 poz.298 z dnia/
7. Każdy grób powinien być trwale oznakowany imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą śmierci.
8. Po upływie 20 lat( groby ziemne) i 50lat(grobowce) każdy grób winien być ponownie opłacony na dalsze 20 lub 50 lat. Groby zaniedbane lub nieopłacone na dalszy okres 20 bądź 50lat będą likwidowane.
9. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały budowlane na teren cmentarza i wykonywać powierzone im prace na cmentarzu tylko w dni powszednie, po uprzednim uzyskaniu zgody MZK. Materiały budowlane należy składować w wyznaczonym miejscu.
10. Wykonawca pomnika nagrobnego przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kasie MZK i zgłoszenia się z wymaganymi dokumentami do biura cmentarza.
11. MZK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.

Cmentarz Komunalny jako miejsce spoczynku zmarłych podlega szczególnej ochronie w zakresie utrzymania ładu i porządku, w związku z czym zabrania się:

1) przebywanie na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami otwarcia,
2) zakłócenia ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym mycie samochodów,
3) prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cmentarza bez wiedzy i zgody kierownictwa cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty,
4) ustawienie nagrobków i montaż płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu,
5) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeniach między mogiłami utrudniających dojścia do grobów innym osobom,
6) ustawiania i wywieszania reklam,
7) wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
8) przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
9) żebractwa
10) wprowadzanie na teren cmentarza psów i innych zwierząt domowych,
11) wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem:
a)pojazdów MZK
b)karawanu dowożącego zmarłych do Kaplicy Cmentarnej
c)pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne
12) budowy grobowców i krawężników bez posiadanego zezwolenia wydanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,
13) zabrania się karą grzywny dewastacji terenów zielonych, pomników nagrobnych i urządzeń cmentarza. Osoby, które zauważą przypadki łamania powyższego zakazu zobowiązane są do zawiadomić o tym fakcie kierownika cmentarza tel.605 760 613 lub organy Policji

Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku