Nieruchomości Komercyjne

buildings-295511_1280MZK Sp. z o.o. w Leżajsku oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administracji budynkami i innymi obiektami budowlanymi oraz nieruchomościami gruntowymi należącymi do firm i zakładów przemysłowych bądź innych podmiotów.

W ofercie Firmy znajduje się między innymi:

• prowadzenie formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub użytkowaniem budynków;
• uzyskiwanie i dostarczanie dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości będących własnością obsługiwanego podmiotu, np.: odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z KRS, odpisy z Rejestru Zastawów itp.;
• przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy biur i lokali stanowiących własność Klientów;
• przygotowywanie obiektów do procedury uzyskiwania zgody na użytkowanie w PINB;
• prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane;
• organizowanie przeglądów okresowych budynków i budowli wymaganych przepisami prawa budowlanego;
• sporządzanie planów zarządzania nieruchomością;
• doradztwo w zakresie nieruchomości;
• kompleksowa analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości przed jej zakupem;

Ponadto prowadząc bieżącą obsługę techniczną nieruchomości należących do spółdzielni zapewniamy całodobowe pogotowie awaryjne.