INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. W dniu 05.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku polegającej na wydzieleniu z niej pierwszego etapu, który mógłby zostać sfinansowany w ramach pierwotnie przewidzianego budżetu. Planowane zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybu...
More