OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przetarg na : "Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu, które obejmuje 4 powtarzalne segmenty kolumbariów o wymiarach 1,37m x 13,03m z niszami na urny, nawierzchnię utwardzoną elementami betonowymi prefabrykowanymi w postaci kostki betonowej i płyt betonowych, zamknięcie osi widokowej w postaci gloriety z krzyżem oraz ogrodzenie teren...
More

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Link ...
More

Dostawa przerzucarki kompostu

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz kom...
More

Zapytanie Ofertowe – wymiana pionu wod-kan

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 12 przy ul. Marii Konopnickiej w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi hydro-instalacyjnej polegającej na: wymianie pionu wod-kan i CWU Nr 6 (prawy w III kl.) w bud. przy ul. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż ścianki zasłaniającej szacht instalacyjny z p...
More

Zapytanie Ofertowe – Usługa budowlano-remontowa

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej polegającej na: wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów na budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Rozbiórka nieczynnych kominów do poziomu posadzki na strychu ....................
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.” SIWZ Publikacja ogłoszenia 15.11.2019 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności albo braku przynależności do gr...
More

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie lamp na LED z czujką ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejacych lamp + utylizacja materiału rozbiórkowego ......................
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o." SIWZ Publikacja ogłoszenia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności, albo braku przynależności do grupy kapita...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: „Sukcesywna dostawa  oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku Publikacja ogłoszenia SIWZ Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków ...
More

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie...
More