IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza IV przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25

– o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygnacyjnym.

Lokal mieszkalny składa się z: kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz dwóch pokoi.

 Stan techniczny lokalu – do remontu.

 Cena wywoławcza: 143 560,00 zł
(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt zł 00/100)

 Wadium – równowartość 10% ceny wywoławczej, płatne w kasie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00 lub przelewem na konto Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Bank Pekao S.A. I O. w Leżajsku ul. Mickiewicza 52, 37-300 Leżajsk, nr konta 52 10 1240 2630 1111 0010 5524 6023. Wadium należy wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna lokalu mieszkalnego.

 Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 9 Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności takie jak:

  • dane osobowe oferenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencji nr PESEL, nr telefonu, a w przypadku osoby prawnej nazwę, siedzibę, nr KRS lub nr NIP,
  • dowód wpłaty wadium (wpłata w kasie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku lub na konto Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Bank Pekao S.A. I O. w Leżajsku ul. Mickiewicza 52, 37-300 Leżajsk  nr 10 1240 2630 1111 0010 5524 6023 – wadium w wysokości określonej § 11-  najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz przyjęcie warunków przetargu bez zastrzeżeń,
  • w przypadku przetargu pisemnego kwotę za lokal będący przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie, że w przypadku uchylenia się od podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, wpłacone wadium przepada.

Powyższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, a także do wglądu w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3,  37-300 Leżajsk (pok. nr 2 – parter).

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki  i Wigury 3, 37-300 Leżajsk (Biuro Obsługi Klienta) w zaklejonych kopertach z opisem: „Oferta przetargowa   – lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 1/25 w Leżajsku” w terminie 27.09.2019 r. do godz. 12:00. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni.

Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Wspólnotami: telefon 17 242 08 58 wew. 122,  e-mail ekaminska@mzklezajsk.pl.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku (pok. nr 2), telefon: 17 242 08 58 wew. 122  – Dział Zarządzania Nieruchomościami i Wspólnotami.