Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dla klientów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, NIP 816-00-01-975, REGON 690266640.

2.Wszelkie informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę można uzyskać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@mzklezajsk.pl lub telefonując pod numer 17 242 62 06 wewn. 112.

3.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie tych danych jest konieczne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – w czasie trwania takich postępowań,
 2. w czasie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe

6.Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przekazywał:

 1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
 2. podmiotom świadczącym nam pomoc prawną,
 3. innym podmiotom, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

7.Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego oni do organizacji międzynarodowych

8.Ma Pan/Pani prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. przeniesienia danych do innego administratora,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.