KOMUNIKAT o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego odłączenia od kanalizacji sanitarnej podłączeń takich elementów jak: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp.

Służby Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 328) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.