Monitoring wizyjny

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu MZK Sp. z o.o. w Leżajsku
nr 475/8/2018 z dnia 26.11.2018r.

Regulamin
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku

 §1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku.

§2

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku.

§3

Podstawą prawną monitoringu wizyjnego jest:

 1. wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie przepisów:
  1. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
  2. ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności:
  1. zapobiegania aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży,
  2. ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

 1. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
  1. Biurowiec przy ul. Żwirki i Wigury 3 – wejście do budynku, korytarze, biuro obsługi klienta;
  2. Baza MZK – hale sortowni, składowiska surowców wtórnych, place i ciągi komunikacyjne, parkingi, magazyn paliwa;
  3. Hydrofornia – wejście do budynku;
  4. Oczyszczalnia ścieków – brama wjazdowa, wejście do budynku biurowego, warsztaty;
  5. Cmentarz komunalny – brama wjazdowa na cmentarz, otoczenie kaplicy cmentarnej;
 2. Obszary monitorowane oznaczone są odpowiednimi tablicami informacyjnymi z piktogramem kamery.

§ 5

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 3. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 6

Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących mogą zostać dopuszczeni:

 1. pracownicy wyznaczeni do tych czynności na podstawie imiennych upoważnień,
 2. pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony oraz zapewniającej obsługę techniczną urządzeń rejestrujących – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 7

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej; nagrań z monitoringu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 2 – 6.
 2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych i postępowań.
 3. W związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacją  i kradzieżą mienia, zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć pisemny wniosek o zabezpieczenie danych z systemu monitoringu, wskazując dokładne miejsce i czas zdarzenia.
 4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody administratora.
 5. Dane zabezpieczone z monitoringu administrator może przekazać jedynie uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.
 6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.