Decydujące starcie

Konkurs o tytuł Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miast – wspólna inicjatywa „Przeglądu Komunalnego” i Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zbliża się do rozstrzygnięcia. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła wytypowała pięciu nominowanych do tego tytułu, a podczas jesiennego Zjazdu KFDZOM zostanie wyłoniony zwycięzca. Zanim jednak to nastąpi, członkowie kapituły przeprowadzą audyty w zarządzanych przez nominowanych firmach.
Przy wyborze zwycięzcy kapituła będzie brała pod uwagę m.in. prowadzone przez zarządzaną przez kandydata spółkę inwestycje, zastosowane w niej rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz działania w zakresie edukacji ekologicznej.
Poniżej przedstawiamy sylwetki pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2010.
Roman Jagiełło – prezes Zarządu Chemeko-System, Wrocław
Kandydat posiada 12-letnie doświadczenie menedżerskie w branży gospodarki odpadami oraz 10-letni staż naukowy na Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem wielu publikacji, raportów, analiz i ocen oddziaływania na środowisko. Pracował na stanowisku prezesa w przedsiębiorstwie badawczo-wdrożeniowym ochrony środowiska Ekopolin, w latach 1991-1999 był właścicielem zakładu badawczo-usługowego Chemeko, a od 1999 r. jest prezesem Zarządu spółki Chemeko-System.
Spółka posiada szerokie zaplecze technologiczne i pełen wachlarz możliwości zagospodarowania odpadów, począwszy od ich odbioru, poprzez zbieranie i transport, po zagospodarowanie w procesach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów we własnych instalacjach. W 2004 r. uruchomiono Zakład Utylizacji, Recyklingu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej oraz pierwszą kwaterę składowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Dwa lata później oddano do eksploatacji stację segregacji odpadów i drugą kwaterę do deponowania odpadów, a w 2009 r. otwarto Zakład Logistyczno-Ekspedycyjny we Wrocławiu i uzyskano decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przemysłowych oraz przeładunku odpadów komunalnych na terenie Zakładu. W ubiegłym roku nastąpiło uzruchomienie linii do produkcji paliwa alternatywnego odpadów o przepustowości 110 tys. Mg w skali roku. Chemeko-System posiada decyzję na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław i kilkudziesięciu innych gmin z Dolnego Śląska. W 2011 r. rozpoczęto wdrażanie systemu ISO 9001 i 14001.
W 2011 r. dr Jagiełło otrzymał tytuł „Partnera Polskiej Ekologii”, a zarządzane przez niego przedsiębiorstwo miano „Firmy Przyjaznej Środowisku”, potwierdzone Certyfikatem Narodowej Rady Ekologicznej. Spółka może pochwalić się także tytułami i nagrodami: „Gazela Biznesu” w 2008 i 2010 r., Diamenty Forbesa (2011 r.) i e-Diamenty Forbes&Onet.pl za najlepszą stronę internetową w województwie dolnośląskim (2011 r.).
Wśród zainteresowań nominowanego znajduje się muzyka klasyczna, piłka ręczna i narciarstwo.
Tadeusz Kluba – prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” w Gdyni
Pracuje on w przedsiębiorstwie od 32 lat, a od 1991 r. jest jego dyrektorem generalnym i prezesem Zarządu. Po sprywatyzowaniu i wykupieniu od Gminy Miasta Gdyni nieruchomości i majątku spółki przeprowadził gruntowną reorganizację firmy. Zmodernizowano park techniczny poprzez wymianę sprzętu warsztatowego i środków transportu, zapewniając bezpieczeństwo pracy, większą jej wydajność i lepszą jakość wykonywanych usług. Zakupiona została nowa baza eksploatacyjno-warsztatowa. Przeprowadzono kapitalny remont i modernizację Przedsiębiorstwa. Wybudowano trzy stacje paliw oraz biurowiec klasy A, dzięki czemu obroty spółki wzrosły o 70%. Przedsiębiorstwo zwiększyło zyski o 20% z tytułu wynajmu lokali użytkowych. Z przestarzałej technologicznie i o słabych wynikach finansowych firmy kandydat stworzył spółkę o europejskich standardach, z dobrą kondycją ekonomiczną. Zapewnił też komputeryzację zakładu poprzez objęcie systemem informatycznym zagadnień finansowo-ekonomicznych z eksploatacją i gospodarką magazynowo-warsztatową, a cały tabor samochodowy został wyposażony w system monitorowania GPS.  Spółka posiada znak jakości ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Oprócz tego może pochwalić się wielokrotnym zdobyciem „Gazeli Biznesu” oraz wyróżnieniem w rankingu Diamenty Forbesa 2011. Kandydat został odznaczony m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrną Odznaką Zasłużonych w Gospodarce Przestrzennej i Komunalnej.
Jan Skalski – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
Jako długoletni radny i członek Zarządu Miasta Konina był współinicjatorem utworzenia tamtejszego Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Doprowadził do pełnego dostosowania Zakładu do wymogów Unii Europejskiej, m.in. poprzez budowę linii sortowniczych do doczyszczania odpadów surowcowych, budowę kompostowni, całkowitą modernizację składowiska i jego odgazowanie. Za jego sprawą całe miasto objęto selektywną zbiórką odpadów, w tym również biodegradowalnych.
W kwietniu 2011 r. kandydat przeprowadził zakład przez proces przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpisał także umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów o wydajności 100 tys. Mg, który obejmie swoim działaniem ponad 320 tys. mieszkańców.
Spółka posiada znak jakości ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 oraz 18001:2004.
W ostatnim okresie spółka była wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach. Zdobyła m.in. tytuły „Firma Przyjazna Środowisku” i „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”, trzykrotnie została Przedsiębiorstwem „FAIR PLAY” oraz zdobyła nagrody w Konkursie o Puchar Recyklingu (m.in. statuetki w kategorii „Lider Sortowni” oraz czterokrotnie w „Złotej Beli Makulatury”).
Jan Skalski jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ekosfera, zajmującego się ochroną środowiska, jest także aktywnym propagatorem idei ochrony środowiska, autorem wielu artykułów i opracowań na ten temat.
Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Za całokształt osiągnięć otrzymał w 2010 r. Honorowy Dyplom Heraklesa.
W kręgu zainteresowań kandydata jest żeglarstwo, turystyka, biegi długodystansowe, urządzanie i projektowanie ogrodów, literatura piękna i muzyka barokowa.
Michał Turkiewicz – prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu
Od kilkunastu lat związany jest z działalnością samorządową, zwłaszcza w obszarze gospodarki komunalnej. Pełnił funkcję radnego, zastępcy burmistrza miasta, prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa” i posła na Sejm RP. Przez te lata w znacznej mierze przyczynił się do podjęcia wielu działań na rzecz ochrony środowiska na terenie miasta i regionu, w tym zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami. Za jego sprawą w Lubaniu wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. W 2006 r. na terenie miasta rozpoczęto zbiórkę odpadów biodegradowalnych, które następnie poddawane są biodegradacji na płycie kompostowej. Zakład prowadzi także zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i odpadów wielkogabarytowych. Za sprawą starań kandydata w 2006 r. w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich został utworzony Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Mieszkańcy Lubania nieodpłatnie mogą dostarczać tam makulaturę, odpady plastikowe i szklane oraz trawę i liście. W 2007 r. powstał Punkt Zbierania Transportu i Czasowego Przechowywania Padłych Zwierząt.
W celu podwojenia ilości wysegregowanych odpadów komunalnych z inicjatywy M. Turkiewicza w 2008 r. rozpoczęto wdrażanie projektu współfinansowanego ze środków EkoFunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, budżetu Miasta Lubań oraz środków własnych pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu lubańskiego”. Efektem tego projektu było zebranie w 2010 r. łącznie 2247 ton selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co stanowi ok. 23% ogółem zebranych odpadów komunalnych.
W 2010 r. wdrożono projekt pn. „Automatyzacja procesu sortowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu powiatu lubańskiego”, w ramach którego zakupiono nowoczesny separator optyczny do automatycznego doczyszczania surowców wtórnych. W tym samym roku spółka otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk na realizację dalszej modernizacji zakładu, tj. budowę sortowni odpadów zmieszanych, linii do prasowania surowców, drugiej części kwatery i zbiornika retencyjnego na łączną kwotę 6,3 mln zł.
Za dotychczasowe osiągnięcia i wyniki prezes Turkiewicz został uhonorowany przynależnością do grona „Gazel Biznesu”, a także Diamentami Forbesa.
Michał Turkiewicz w wolnych chwilach uprawia turystykę.
Stanisław Żołyniak – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku
[zdjęcie jest kiepskie, możecie spróbować z PK 5.2005 s. 14 albo z PK 8/2008 s. 23]
Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Komunalnego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe Europeistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z certyfikacją Universite Paris Nord. Pracował m.in. jako główny specjalista ds. instalacyjnych, główny energetyk Hortex Leżajsk i kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Miasta w Urzędzie Miasta Leżajska. Od 1993 r. jest prezesem MZK w Leżajsku. Za jego sprawą już w 1994 r. wprowadzono tam selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, poprzedzoną edukacją ekologiczną. Od tego czasu infrastruktura Zakładu była sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana.
W 2007 r. MZK uzyskał pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na produkcję i sprzedaż nawozu organicznego KOMWIT, który cieszy się dużym uznaniem klientów. W 2008 r. Zakładowi przyznano Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 dla laboratorium przy Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Obecnie na oczyszczalni realizowana jest modernizacja o wartości ok. 22 mln zł.
Za sprawą prezesa rozbudowano i zmodernizowano bazy MZK, utworzono punkty zbiórki baterii, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pierwszy na Podkarpaciu punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych.
W 2009 r. uruchomiono drugą linię do segregacji surowców wtórnych (opakowań) oraz rozbudowano boksy do ich składowania i magazynowania, dzięki czemu zwiększono zdolności przerobowe sortowni do 15 tys. ton/rok.
Zakład od 2001 r. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia. W Konkursie o Puchar Recyklingu dwukrotnie zdobył Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska, tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” i liczne statuetki w wielu kategoriach oraz najważniejszą nagrodę w konkursie – tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Ponadto MZK został zaliczony do grona najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw w XI edycji konkursu „Gazele Biznesu”, a w 2010 r. otrzymał tytuł „Lidera Regionu”, przyznawany przez Gazetę Codzienną „Nowiny”.
Stanisław Żołyniak został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, Odznaką „Zasłużony dla Miasta Leżajska” oraz Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich”.
Wśród zainteresowań kandydata znajduje się historia drugiej wojny światowej oraz ogrodnictwo.
Aleksandra Kowalczyk, koordynator konkursów