OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przetarg na :

„Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk.
W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu, które obejmuje 4 powtarzalne segmenty kolumbariów o wymiarach 1,37m x 13,03m z niszami na urny, nawierzchnię utwardzoną elementami betonowymi prefabrykowanymi w postaci kostki betonowej i płyt betonowych, zamknięcie osi widokowej w postaci gloriety z krzyżem oraz ogrodzenie terenu objętego obszarem inwestycji. Ponadto należy wykonać oświetlenie terenu oraz monitoring, instalację wodociągową wraz z przyłączem, a także towarzyszące elementy małej architektury takie jak ławki czy pergole oraz nasadzenia zieleni towarzyszącej, zaś pozostały obszar inwestycji zasiać trawą.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/1/03/2020

Publikacja ogłoszenia
SIWZ
Zał. nr 1 Formularz oferty ZP_1_03_2020 – Kopia
Zał. nr 2 Oświadczenia ZP_1_03_2020
Zał. nr 3 Zobowiąznie ZP_1_03_2020
Zał. nr 4 Grupa Kapitałowa ZP_1_03_2020
Zał. nr 5 Wykaz robót ZP_1_03_2020 
Zał. nr 6 Wzór umowy ZP_1_03_2020
Zał. nr 7 Wykaz osób ZP_1_03_2020
Zał. nr 8a Przedmiar MZK Sp. z o.o. ZP_1_03_2020
Zał. nr 8b Przedmiar UM Leżajsk ZP_1_03_2020
Zał. nr 9 Projekt ZP_1_03_2020
Zał. nr 10 STWOIR ZP_1_03_2020

Aktualizacja z dnia 15-04-2020

Wyjaśnienia Zamawiającego 15.04.2020

Aktualizacja z dnia 22-04-2020

Informacja z otwarcia ofert 22 04 2020

Aktualizacja z dnia 5-04-2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania 05.05.2020

Aktualizacja z dnia 20-05-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA