OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku ogłasza przetarg na: „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na
terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2018 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wzór ofertowy

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Wzór Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi