Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.”

SIWZ
Publikacja ogłoszenia 15.11.2019
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Wykaz usług
Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich
Załącznik nr 7 Wzór umowy

platformazakupowa.pl

2019-11-20: Wyjaśnienia Zamawiającego 20.11.2019

2019-11-25:Informacja z otwarcia oferta 25.11.2019

2019-11-27:Unieważnienie przetargu 27.11.2019