Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługę pn.:

„Sukcesywna dostawa  oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku

Publikacja ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załacznik nr 6 Umowa

2019-10-18:Wyjaśnienia Zamawiającego

2019-10-23:Informacje z otwarcia ofert 23.10.2019

2019-10-25:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty