Misja

Ekologia to my
MZK Sp. z o.o. w Leżajsku rozwiązując problem z rosnącą ilością odpadów inwestuje w nowatorskiepollution-314133_1920 projekty segregacji i przetwarzania odpadów. Naszym wkładem jest czystsze środowisko oraz zadowolenie mieszkańców z podnoszonych standardów życia lokalnej społeczności, a kapitałem wiedza, doświadczenie i wykwalifikowana kadra. W gospodarce odpadami dążymy do tego by móc należeć do europejskiej elity, nowoczesnej i z dużym doświadczeniem.

Celem edukacji o odpadach w otaczającym nas środowisku jest radykalne zmniejszenie ilości haymaking-481812odpadów komunalnych trafiających na składowisko, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości śmieci poddawanych odzyskowi. Właściwa selektywna zbiórka odpadów zapewni gminom wymagane ustawą poziomy odzysku surowców zakładane na 2020 rok oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne i nasze życie.