Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ogłoszenie nr 651039-N-2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty
Wzór umowy
Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
Załącznik nr 5 Wykaz usług

Aktualizacja z dnia 2018-11-30

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 2018-12-06

Informacja o wyborze oferty