Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Wzór umowy zmieniony
Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA