Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Ogłoszenie nr 649559_N_2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Wykaz usług
Załącznik nr 6 Wzór umowy

Aktualizacja z dnia 26-11-2018 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego
Załącznik nr 6 Umowa zmieniona

Aktualizacja z dnia 28-11-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia Zamawiającego 28.11.2018
Załącznik nr 6 Umowa zmieniona
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja z dnia 03-12-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 12-12-2018 r.

Informacja o wyborze oferty