Unieważnienie postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamawiający- Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wł. Broniewskiego 1, 37-300 Leżajsk zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązujących w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowalnych pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznych w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków- wielorodzinne budynki mieszkalne.

Uzasadnienie: Zapisy warunków udziału w postepowaniu  jakie zostały określone
w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności mogły powodować rozbieżności w interpretacji warunków jakie powinien spełniać wykonawca.

Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.