Zapytanie ofertowe – Legalizacja liczników ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 6 przy ul. Klasztornej w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi diagnostyczno-instalacyjnej polegającej na:

legalizacji liczników ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 6 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:
Obecny typ ciepłomierzy to: ULTRAHEAT®XS 2WR6 firmy Landis+Gyr 0,6 m³/h

Wariant pierwszy

  1. Demontaż ciepłomierzy –  24 kpl.
  2. Legalizacja ciepłomierzy – 24 kpl.
  3. Montaż ciepłomierzy –  24 kpl.

Wariant drugi

  1. Demontaż starych ciepłomierzy  –   24 kpl.
  2. Montaż nowych ciepłomierzy –   24 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:            do 19 czerwca 2020 r.  do godz. 13-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 sierpnia 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – Legalizacja ciepłomierzy – Klasztorna 6 w Leżajsku

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót