Zapytanie Ofertowe – legalizacji liczników ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi diagnostyczno-instalacyjnej polegającej na:
legalizacji liczników ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:
Obecny typ ciepłomierzy to: ULTRAHEAT®XS 2WR6 firmy Landis+Gyr 0,6 m³/h

Wariant pierwszy 
1.Demontaż ciepłomierzy  – 75 kpl.
2.Legalizacja ciepłomierzy  – 75 kpl.
3.Montaż ciepłomierzy –  75 kpl.

Wariant drugi
1. Demontaż starych ciepłomierzy – 75 kpl.
2. Montaż nowych ciepłomierzy – 75 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:  do 19 czerwca 2020 r.  do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 sierpnia 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – Legalizacja ciepłomierzy – Mickiewicza 53 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót