Zapytanie Ofertowe – Miejsca postojowe

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi brukarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na:

wykonanie dwóch miejsc postojowych z tyłu budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku
z następującym zakresem robót:

  1. Demontaż istniejącego krawężnika betonowego typu ciężkiego………………….. 8,3 mb
  2. Demontaż istniejącej betonowej kostki brukowej typu „Tetka” …………………. 11,5 m²
  3. Likwidacja pniaka ø ok. 50 cm po ściętym drzewie poprzez frezowanie……….. 1 kpl.
  4. Montaż krawężnika z odzyskanego materiału …………………………………………6,8 mb
  5. Ułożenie kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej ……………..  31,28 m²
  6. Montaż słupków stalowych w podłożu z kostki brukowej …………………………  4,5 mb
  7. Utylizacja gruzu i niepotrzebnego materiału rozbiórkowego ………………………..  1 kpl.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 9 sierpnia 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 30 września 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – ułożenie kostki brukowej – Kopernika 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego