Zapytanie Ofertowe Nr 16

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 2 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Montaż 6 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych – całkowita ilość żeberek  58 szt.
  2. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w pomieszczeniach łazienek …………………………………….  2 kpl.
  3. Montaż instalacji CO  z rur miedzianych, tzw. etażowego w 2 lokalach mieszkalnych ………  85,4 mb

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:            do 26 sierpnia 2020 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:       do 30 listopada 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – instalacja CO w 2 lokalach – Staszica 3 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500   lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn).
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Rzuty poziome 2 remontowanych lokali