Zapytanie Ofertowe Nr 19

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na:
pneumatycznym dociepleniu stropodachu na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Wykonanie izolacji termicznej metodą pneumatyczną granulatem celulozowym ………….  488,28 m²

Podczas wyceny usługi należy uwzględnić: wykonanie izolacji termicznej metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego spełniając wymóg U=0,15 W/m²*K wraz z wykonaniem otworów technologicznych w pokryciu dachowym z papy termozgrzewalnej i w płytach korytkowych, późniejszym załataniem tych otworów i uzupełnieniem na nich izolacji z papy termozgrzewalnej Prawdopodobnie obecne otwory wentylacyjne stropodachu po dodaniu nowego docieplenia znajdą się w jego grubości, dlatego w wycenie należy uwzględnić dołożenie kominków wentylacyjnych do wentylowania stropodachu.

Do oferty należy podać nazwę zastosowanego materiału, jego atest higieniczny lub aprobatę techniczną oraz parametry typu: współczynnik izolacyjności i wyliczenie grubości do uzyskania U=0,15 W/m² *K

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „Przedmiar robót”
Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:        do dnia  11 września 2020 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 listopada 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta cenowa – pneumatyczne docieplenie stropodachu – Mickiewicza 63A w Leżajsku”
Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Rzut poziomy na poziomie stropodachu + przekrój pionowy budynku