Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi budowlanej przy dociepleniu kominów ponad dachem.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej polegającej na wykonaniu docieplenia kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku.

Opis budynku:

Jest to budynek wielorodzinny posiadający 35 lokali mieszkalnych usytuowanych w 3 klatkach schodowych.
Budynek został wybudowany w 1991 r. w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły i z stropami prefabrykowanymi.
Kominy zostały wykonane jako murowane z pustaka ceramicznego o przekroju kołowym ø 150 mm +  obmurówka dookoła cegłą pełną o gr. ½ cegły + tynk cementowo-wapienny. Czapki kominowe z betonu zbrojonego o gr. ok. 12 cm.

Foto 1 – Kominy ponad dachem na budynku przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku

Zakres prac i inne istotne warunki wykonawstwa robót

 • Zabezpieczenie istniejącego pokrycia dachowego z papy przed ewentualnym uszkodzeniem
 • Remont betonowych czapek kominowych z wykonaniem następujących czynności: – 23,12 m²
  – uzupełnienie ubytków w betonie zaprawą 456 (zaprawą naprawczą Kreisel – gr. 5 ÷ 50 mm)
  – zagruntowanie powierzchni abizolem R firmy Matizol jako podkład pod izolację z papy
  – przyklejenie papy termozgrzewalnej Matizol MAX Fundament SBS Super Montaż gr. 3,2 mm
 • Ocieplenie kominów styropianem metodą lekką mokrą zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 – 60,65 m²
  – odrapanie szczotką drucianą istniejącego abizolu z powierzchni ścian kominów
  – jak wyżej lecz uzupełnienie ewentualnych ubytków w tynku i zagruntowanie całej powierzchni
  – przyklejenie styropianu o gr. 5 cm metodą pasmowo-punktową + po 2 kołki plastikowe na płytę
  – wzmocnienie naroży pionowych kątownikiem aluminiowym z przyklejoną siatką
  – przyklejenie podwójnej siatki z włókna szklanego warstwami: klej, siatka, klej, siatka, klej.
  – zagruntowanie całej powierzchni z zaprawy klejowej preparatem gruntującym
  – nałożenie tynku akrylowego o minimalnej gr. warstwy 2 mm, o strukturze baranka lub kornika.
 • Przerobienie sposobu zamontowania krat na bocznych wylotach kominów ponad dachem – 11 kpl.
  – odcięcie z krat istniejących wąsów montażowych (do tej pory wkładanych w nawiercone otwory)
  – przyspawanie po 1 nakrętce ø 12 na środku górnej krawędzi kraty do założenia gwintowanej szpilki ø 10 mm
  – przygotowanie prętów dla podparcia kraty, wygięcie fajek, zespawanie w ramę i osadzenie na zaprawie
  – zabezpieczenie antykorozyjne krat poprzez przemalowanie farbą olejną w kolorze brązowym            – 6,01 m²
  – montaż krat po obu stronach kominów ze skręceniem ich nakrętkami z obu stron włożonej szpilki ø 10
 • Przywrócenie powierzchni dachu do pierwotnego stanu i utylizacja odpadów i materiału rozbiórkowego.

Termin wykonania robót: do 30 września 2018 r.

Ofertę należy przesłać w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa usługi – Docieplenei kominów Mickiewicza 63A w Leżajsku
na adres naszego zakładu: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
w terminie do 8 maja 2018 r. do godz. 14-tej.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze nr 3 w godz. od 7 00 do 15 00 lub pod nr telefonu komórkowego  603 505 340 (Bogdan Jagusztyn)

Załączniki – Mic 63A