Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności
właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska
występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich
niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na:

Wymianie kotła gazowego na instalacji centralnego ogrzewania tzw etażowego
w lokalu mieszkalnym Nr 19 w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 3
w Leżajsku.

 

Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

1). Demontaż istniejącego gazowego kotła dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania typ CERA CLASS ZW 14-2 DV KE 2f o/k jako urządzenia sprawnego do zamontowania w innym lokalu (co będzie przedmiotem odrębnej umowy) = 1 kpl.
2). Dostawa i montaż nowego kotła kondensacyjnego typ CERAPUR MIDI ZWB 24-1 RE = 1 kpl.
3). Montaż wkładu kominowego z rur KO ø 80 mm jako odprowadzenie spalin w kanale kominowym wcześniej już wyłożonym rękawem z ALUFOL = około 5 mb
4). W razie potrzeby przerobienie podejść instalacyjnych do nowego kotła
5). Przerobienie pomieszczenia kotłowni do zgodności z projektem opracowanym przez Panią Wilk Beatę (jak w załączniku nr 2) – 1 kpl.
6). Montaż tygodniowego sterownika pokojowego dla kotła – 1 kpl.
7). Wykonanie zrzutu kondensatu do kanalizacji sanitarnej – 1 kpl.

Uwagi!

Zdemontowany kocioł należy przekazać do magazynu MZK Leżajsk.
Wszystkie materiały do wykonania usługi dostarczy wykonawca własnym kosztem i staraniem.
Roboty na instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z posiadanym przez nas projektem budowlanym, który zostanie przekazany Wykonawcy po spisaniu umowy.

MZK Leżajsk oświadcza, że została już dopełniona procedura zgłoszeniowa na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i że posiada stosowne zaświadczenie w tej sprawie wydane przez Starostę Leżajskiego.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:            do 6 lipca 2018 r.                        do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:      do 31 sierpnia 2018 r.

Formularz cenowy wraz z swoją ofertą należy przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – Wymiana kotła – Staszica 3/19 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Do niniejszego zapytania dołączamy następujące załączniki:
Rzut poziomy z projektu budowlanego z przedmiotowym mieszkanie
Projekt zmian na instalacji gazowej wykonany przez Panią Wilk Beatę
Formularz cenowy do zapytania ofertowego – na którym należy złożyć ofertę