Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności
właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska
występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich
niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na:

Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Nr 16
znajdującym się w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 60
w Leżajsku.

 

Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

 1. Demontaż istniejącego przepływowego gazowego podgrzewacza wody i montaż gazowego kotła kondensacyjnego typu CERAPUR MIDI ZWB 24-1 RE = 1 kpl.
 2. Montaż współosiowego wkładu kominowego z rur KO ø 125/80 mm jako przewodu powietrzno-spalinowego w kanale kominowym o długości około 5 mb
 3. Montaż grzejników żeberkowych z aluminium typu SERIR Super B4 500 w zestawach o ilości żeberek: pokój = 20 + korytarz = 6 + kuchnia = 8 – Razem = 34 żeberka
 4. Montaż grzejnika łazienkowego typu drabinko-suszarka Bolero 50/100 = 1 kpl.
 5. Montaż zaworów grzejnikowych zwykłych = 4 kpl.
 6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych twardych zachowując stopniowanie średnic ø 15, 20 i 22 mm łączonych na lut miękki = około 40,00 mb
 7. Przerobienie instalacji gazowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do zgodności z projektem opracowanym przez Panią Wilk Beatę (jak w załączniku nr 2) oraz wymiana zaworu odcinającego gaz ø 20 na zawór kulowy – 1 kpl.
 8. Wykonanie zasilania prądu do kotła z gniazdkiem wtykowym hermetycznym 230 V – 1 kpl.
 9. Wykonanie połączenia kotła z instalacją wody zimnej i ciepłej z wymianą zaworów – 1 kpl.
 10. Montaż tygodniowego sterownika pokojowego dla kotła – 1 kpl.
 11. Wykonanie zrzutu kondensatu do kanalizacji sanitarnej – 1 kpl.

 

Uwagi!

Wszystkie materiały do wykonania usługi dostarczy wykonawca własnym kosztem i staraniem.
Roboty na instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z posiadanym przez nas projektem budowlanym, który zostanie przekazany Wykonawcy po spisaniu umowy.
Procedura zgłoszeniowa na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę została już dopełniona i posiadamy stosowne zaświadczenie w tej sprawie wydane przez Starostę Leżajskiego.

 

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:            do 6 lipca 2018 r.                        do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:      do 31 sierpnia 2018 r.

 

Formularz cenowy wraz z swoją ofertą należy przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa – CO gaz – Mickiewicza 60/16 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Do niniejszego zapytania dołączamy następujące załączniki:

Rzut poziomy z projektu budowlanego z przedmiotowym mieszkaniem.
Projekt zmian na instalacji gazowej wykonany przez Panią Wilk Beatę.
Formularz cenowy do zapytania ofertowego – na którym należy złożyć ofertę