Zapytanie ofertowe – Obróbki blacharskie balkonów Mickiewicza 62 w Leżajsku

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi blacharskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na:

montażu obróbek blacharskich na krawędziach balkonów z tyłu bud. Mickiewicza 62 w Leżajsku
z następującym zakresem robót:

  1. Ustawienie rusztowania i reperacja tynku na krawędziach płyt balkonowych …………  3,51 m²
  2. Montaż obróbek blacharskich na pionowych krawędziach płyt balkonowych …………  5,23 m²
  3. Uszczelnienie styku obróbek z płytkami posadzkowymi silikonem dekarskim …….  21,92 mb

Uwaga!  Dokładny opis robót i zastosowanych materiałów w załączniku – Przedmiar robót

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 30 sierpnia 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 października 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail: bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – obróbki blacharskie krawędzi balkonów – Mickiewicza 62 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3
lub telefonicznie pod nr tel. 
603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz cenowy na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Zdjęcia + rysunek z wymiarowaniem