Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

Wariant pierwszy:

  1. Izolacja fundamentów w gruncie: styropian grafitowy + folia kubełkowa –  18,75 m²
  2. Izolacja fundamentów nad gruntem: styropian grafitowy + tynk żywiczny – 12,5 m²
  3. Wykonanie izolacji na elewacji: styropian grafitowy 10 cm + tynk akrylowy – 181,35 m²
  4. Wykonanie płyty odbojowej: pas kostki brukowej szer. 0,5 m + krawężnik –  6,75 m²

Wariant drugi:

  1. Remont elewacji szczytowej poprzez dołożenie 2 warstwy tynku cienkowarstwowego   –  189,1 m²

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:  do 21 lipca 2020 r.  do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:  do 30 października 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – remont elewacji szczytowej – Kopernika 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500
lub telefonicznie pod nr tel. 
603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
2.Przedmiar robót
3.Zdjęcie elewacji szczytowej