Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk i wspólnot mieszkaniowych (m. in. budynków: Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku) występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na:
remoncie elewacji wraz z wymianą gzymsów na budynkach przy ul. Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku
z następującym zakresem robót:

 1. Mic 8 – Remont elewacji w technologii tynku cienkowarstwowego na siatce……………. 105,8 m²
 2. Mic 8 – Wymiana gzymsów i opasek wokół okien na profile sztukatorskie ………………. 38,4 mb
 3. Mic 8 – Przemalowanie gzymsów farbami elewacyjnymi………………………………………… 16,59 m²
 4. Mic 8 – Ułożenie płytek ceramicznych na cokole z tyłu budynku ……………………………….  4,3 m²
 5. Mic 8 – Dopełnienie procedury zajęcia pasa drogowego (chodnika) ……………………………  12 m²
 6. Mic 10 – Remont elewacji w technologii tynku cienkowarstwowego na siatce …………  276,4 m³
 7. Mic 10 – Wymiana gzymsów i opasek wokół okien na profile sztukatorskie ……………  158,6 mb
 8. Mic 10 – Przemalowanie gzymsów farbami elewacyjnymi ……………………………………..  24,11 m³
 9. Mic 10 – Ułożenie płytek ceramicznych na cokole z 3 stron budynku ……………………….  18,1 m²
 10. Mic 10 – uzupełnienie kostki brukowej w miejscach skutego cokołu ……………………………  23 mb
 11. Mic 10 – Dopełnienie procedury zajęcia pasa drogowego (chodnika) ………………………….  11 m²

Informujemy również, że oba budynki znajdują się w Wykazie obiektów objętych gminną ewidencją  zabytków na terenie Leżajska, dlatego w trakcie robót może wystąpić kontrola służb konserwatorskich.

Natomiast z uwagi na fakt, że w budynku Mickiewicza 8 występuje 3 współwłaścicieli dlatego ofertę cenową należy złożyć z kwotą osobną dla budynku Mickiewicza 8 i osobną dla budynku Mickiewicza 10.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 23 lipca 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 października 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – remont elewacji i gzymsów – Mickiewicza 8 i 10”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz cenowy na którym należy złożyć ofertę
 2. Przedmiar robót
 3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego elewacji obu budynków
 4. Propozycja producenta sztukaterii do wymiany gzymsów i opasek