Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   106 mb
  2. Montaż WLZ przewodami YDY 3 x 4 mm² w rurce PVC ø 18 od licznika do zasilacza   6 mb
  3. Montaż skrzynki zamykanej na klucz dla zasilacza, bezpieczników i gniazdka   1 kpl.
  4. Montaż lamp LED 6W IP44 24V z czujką ruchu w korytarzach piwnicznych    6 kpl.
  5. Montaż lamp FASTER TOOLS i wyłaczników w kwaterach piwnicznych    26 kpl.
  6. Montaż instalacji przewodami YDY 3 x 1,5 mm² natynkowo w ruce PVC ø 18    100 mb
  7. Wykonanie badań, pomiarów nowej instalacji i wydanie protokołu    1 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert: do 3 lipca 2020 r. do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi: do 30 października 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta cenowa – wymiana instalacji elektrycznej – Staszica 5 w Leżajsku

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Rzut poziomy piwnic