Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na:

wymianie lamp na LED z czujką ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku
wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż istniejacych lamp + utylizacja materiału rozbiórkowego ……………………………………………..  12 szt.
  2. Dostawa i montaż lamp Voltea LED Detecta 8 W z detektorem ruchu PIR ……………………………………  12 szt.
  3. Demontaż istniejących wyłącznikółw światła + utylizacja …………………………………………………………….  12 szt.
  4. Wykonanie pętli na obwodach zasilania lamp …………………………………………………………………………….   12 szt.
  5. Dostawa i montaż zaślepek Voltea LID 80 w miejscu po wyłacznikach ………………………………………….   12 szt.
  6. Likwidacja obecnego automatu schodowego + utylizacja ………………………………………………………………   3 szt.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 27 listopada 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 grudnia 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana lamp na LED-y – Mickiewicza 60 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Skan strony katalogu Firmy VOLTEA z zastosowanym materiałem