Zapytanie Ofertowe – wymiana pionu wod-kan

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 12 przy ul. Marii Konopnickiej w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:

wymianie pionu wod-kan i CWU Nr 6 (prawy w III kl.) w bud. przy ul. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

 1. Demontaż ścianki zasłaniającej szacht instalacyjny z pionem wod-kan i CWU ……………………..  8,93 m²
 2. Demontaż istniejących rur będących pionami wod-kan i ciepłej wody użytkowej …………………..  72 mb
 3. Montaż nowego pionu dla wody zimnej z rur i kształtek PP-R (z polipropylenu) ……………………  20 mb
 4. Montaż węzła wodomierzowego dla wody zimnej z zaworem antyskażeniowym …………………..   5 kpl.
 5. Montaż nowego pionu dla wody ciepłej z rur i kształtek PP-R (z polipropylenu) ………………….   30 mb
 6. Montaż węzła wodomierzowego dla wody ciepłej (zawór + wodomierz + zawór) ………………….   5 kpl.
 7. Montaż nowego pionu kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC ø 100 atestowanych ……   21 mb
 8. Wykonanie ścianek maskujących szachty instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych ………   8,93 m²
 9. Montaż drzwiczek rewizyjnych 50 x 50 jako dostęp do zaworów i odczytu wodomierzy …..   5 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 18 lutego 2020 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:       do 31 maja 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 6 w III kl. – Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn) 
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
 2. Przedmiar robót
 3. Przykładowy rzut poziomy remontowanych lokali

Pozdrawiam
Bogdan Jagusztyn
tel: 603 505 340