Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:
wymianie pionu wod-kan (środkowy w IV kl.) w budynku przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych (osobny w kuchni i osobny w łazience) …………….  72 mb
  2. Montaż pionów wodociągowych z rur PP-R ø 32, 25, 20 (kuchenny + łazienkowy) ……………  30 mb
  3. Montaż węzłów wodomierzowych z zaworami odcinającymi i antyskażeniowym ….  10 kpl.
  4. Montaż pionów kanalizacyjnych z rur PVC ø 100 (kuchenny + łazienkowy) …………….   42 mb
  5. Montaż kształtek i osprzętu na pionie kanalizacyjnym …………………………………..   45 kpl.

Roboty dodatkowe

  1. Rozkucie obmórowania pionów wod-kan lub demontaż innych istniejących maskowanic ….   1 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:     do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi: do 30 października 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta cenowa – wymiana pionów wod-kan – Mickiewicza 53 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn).
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę.
  2. Przedmiar robót
  3. Rzut poziomy przykładowego lokalu