Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Wspólnoty mieszkaniowe

W ramach umowy o administrowanie/zarządzanie proponujemy przejęcie od Wspólnot Mieszkaniowych następujących czynności:

Obsługa administracyjna / zarządzania nieruchomością

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty,
 • przygotowywanie formalno–merytoryczne umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz mieszkańców,
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości w oparciu o koszty roku poprzedniego,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości,
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków, a także urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór administracyjny nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • zapewnienie obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • nadzór nad konserwacją urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,
 • nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony oraz inne instalacje).

Obsługa księgowa

 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, rozliczanie mediów dla właścicieli lokali w oparciu o podjęty regulamin przez Wspólnotę,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego oraz eksploatacyjnego,
 • zlecanie windykacji należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, zlecanie dochodzenia na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

Obsługa prawna nieruchomości

 • opracowywanie oraz opiniowanie zawieranych umów,
 • przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot tj. regulaminy, statuty,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przyjęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy, a w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierających charakterystykę nieruchomości oraz wszystkich niezbędnych informacji o nieruchomości, a także ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • zlecenie na podstawie uchwały oraz na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym. 

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie, wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo na drodze negocjacji, a cena ostateczna uzależniona jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego nieruchomości i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Dane adresowe dostępne w zakładce kontakt.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies