Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi izlolacyjnej polegającej na: wykonaniu hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na fundamentach bud. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż chodnika i opaski z krawężnika i kostki brukowej, złożenie materiału obok .....  17,13 m2
  2. Wykonanie wykopów liniowych przy 2 ścianach fundamentowych na głębokość 3 m ........  59,3 m3
  3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  typu ciężkiego z papy termozgrzewalnej ...............  56,3 m2
  4. Zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczaniem gruntu ...............................................   59,3 m3
  5. Ponowne odtworzenie chodnika i opaski z krawężnika i kostki brukowej  .........................   17,13 m2
  6. Wyprofilowanie rowka odwodnieniowego, spadków terenu i montaż korytek betonowych .. 31,35 mb

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
   do dnia  1 czerwca 2022 r. do godz. 14-tej.
Termin wykonania usługi: do dnia  30 wrzreśnia 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – hydroizolacja fundamentów – Staszica 3 w Leżajsku”
Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies