Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:

wymianie pionu wod-kan Nr 18 i 19 (m 62, 65, 68, 71 i 74) bud. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionu wodno-kanalizacyjnego w łazience ..........................................................  72 mb
  2. Montaż nowego pionu wodociągowego z rur PP-R ø 32, 25, 20 .........................................  30 mb
  3. Montaż węzłów wodomierzowych z zaworami odcinającymi i antyskażeniowym ...............  10 kpl.
  4. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC ø 100  ....................................................   42 mb
  5. Montaż kształtek i osprzętu na pionie kanalizacyjnym  ..........................................................   66 kpl.
  6. Rozkucie obmurowania pionu wod-kan lub demontaż innych istniejących maskowanic .....   1 kpl

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  12 grudnia 2022 r.   do godz. 14-tej.
Termin wykonania usługi:   do dnia  31 maja 2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 18 i 19 – Mickiewicza 53 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn).
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies