Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Film informacyjno-promocyjny modernizacji oczyszczalni ścieków w Leżajsku

CEL PROJEKTU:

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zmniejszenie emisji odorantów z procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych
 • Wykorzystanie OZE
 • Ograniczenie strat wody
 • Podniesienie efektywności zarzadzania majątkiem sieciowym
 • Optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji
 • Zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki ściekowej i osadowej w aglomeracji Leżajsk, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców

EFEKT RZECZOWY:

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków
 • Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 65 676 872,67 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w wysokości 33 955 414,12 PLN

- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 17 150 556,00 PLN

KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU:

1.08.2016r.

Złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinasowanie projektu (wartość 39 631 000,00 zł brutto, gdzie wartość szacunkowa robót budowlanych dla oczyszczalni ścieków wynosi 36 777 000,00 zł brutto) w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Termin realizacji projektu do 31.12.2020r. Parametry projektowe oczyszczalni 185.400 RLM, Qśrd=11 500 m3/d

12.05.2017r.

Uzyskanie finasowania projektu w formie dotacji i pożyczki. Podpisanie umowy na dofinasowanie projektu z NFOŚiGW w formie dotacji bezzwrotnej na kwotę 20 616 750,00

Od 15.02.2018r.

Do 21.05.2018r.

I postępowanie przetargowe na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj.

Wpłynęła 1 oferta na kwotę 66 031 320,00 zł brutto, gdzie Zamawiający przeznaczył 36 777 000,00 zł brutto

Od 14.06.2018r.

Do 8.08.2018r.

II postępowanie przetargowe na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj.

Nie wpłynęła żądna oferta.

19.07.2018r.

Podpisanie umowy na dofinasowanie projektu z NFOŚiGW w formie niskooprocentowanej pożyczki na kwotę 11 600 000,00 zł

Od 16.01.2019r.

Do 05.03.2019r.

Wniosek o zmianę umowy o dofinasowanie. Zmiana (zmniejszenie) zakresu rzeczowego projektu. Wyłączenie złóż biologicznych, zmniejszeni zakresu realizacji części gospodarki osadowej, rezygnacja z zakupu sprzętów mechanicznych, działania w celu zmniejszenia kosztów realizacji projektu. Wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2022r. ograniczenie obciążenia oczyszczalni ścieków z pierwotnie wskazanych 185.400 RLM do 150.000 RLM, przepustowość Qśrd=11 500 m3/d pozostanie bez zmian.

20.05.2019r.

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinasowanie w formie dotacji z NFOŚiGW na zmianę zakresu rzeczowego Projektu i wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2022r.

Od 30.05.2019r.

Do 31.07.2019r.

Zmian przepisów ustawy prawo wodne. Konieczność uzyskania decyzji zniesienia zakazu gromadzenia ścieków, a w konsekwencji uzyskanie nowej decyzji lokalizacyjnej

22.07.2019r.

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinasowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW
w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 30.06.2022r. Wysokość pożyczki bez zmian.

Od 20.05.2019r.

Do 5.09.2019r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej z nowym zakresem oraz podziałem robót budowlanych na części w celu umożliwienia mniejszym firmą  udziału w postępowaniu przetargowym na poszczególne części realizacji.

Od 6.09.2019r.

Do 27.02.2020r.

Przetarg III z podziałem na 6 części w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wyłonienie wykonawcy tylko dla Części 4 – Budynki administracyjne. W pozostałych częściach oferty dwukrotnie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfingowanie przedsięwzięcia. Dla części 1 – elektrycznej nie wpłynęła żadna oferta.

26.11.2019r.

Spotkanie z NFOŚiGW w sprawie możliwości zmiany sytemu realizacji zadania z obecnego „zaprojektuj i wybuduj” na system „zaprojektuj” a w kolejnym etapie „wybuduj”.

Wyrażenie zgody i uzyskanie promesy NFOŚiGW na zmianę.

Od 27.02.2020r.

Do 29.03.2021r.

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenie na budowę dla Części IV – Budynki administracyjne warz z przeprowadzeniem prac budowlanych (system zaprojektuj i wybuduj)

Wartość robót: 1 931 000,00 zł netto

Zakres prac: Modernizacja budynku admiracyjnego wraz z częścią warsztatowo garażową, budowa wiaty na sprzęt na placu manewrowym

Od 19.03.2020r.

Do 5.05.2020r.

Przetarg IV na projektowanie w trybie „przetargu unijnego”. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2 755 200,00 zł brutto, gdzie Zamawiający przeznaczył 1 974 937,50 zł brutto. Postępowanie unieważniono.

Od 9.06.2020r.

Do 30.07.2020r.

Postępowanie przetargowe V na projektowanie oczyszczalni zgodnie z „regulaminem przetargowym MZK Sp. z o.o.”. Wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą
w kwocie 482 160,00 zł brutto, gdzie Zamawiający na realizację miał przeznaczone 1 645 781,25 zł brutto.

29.09.2020r.

Po przeprowadzeniu szczegółowych pomiarów, obliczeń i analiz, które wykazały, że aglomeracja Leżajsk w której skład wchodzi przedmiotowa oczyszczalnia jest znacznie „przewymiarowana” w stosunku do potrzeb. W porozumieniu z NFOŚiGW podjęto decyzje o projektowaniu oczyszczalni na parametry 80 000 RLM i Qśrd=6 000 m3/d czego konsekwencją było:

- konieczność uzyskania wszystkich nowych decyzji tj. środowiskowej, lokalizacyjne, zniesienia zakazu gromadzenia  ścieków, zniesienia zakazu lokalizacji obiektów

- Zmiana uchwały o „Aglomeracji Leżajsk”

- Zmiana zakresu rzeczowego projektu (obiektów które wchodzą w skład oczyszczalni), dopasowanie do bieżących i przyszłych potrzeb oczyszczalni,

Do 30.07.2020r.

Do 18.05.2021r.

Zmiana posiadanych decyzji, uchwalenie nowej aglomeracji, projektowanie

Od 26.03.2021r.

Do 24.06.2021r.

Wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu z 30.06.2022r. do 30.05.2023r.

Rozpatrzono pozytywnie i wydłużono termin do 30.05.2023r. na okoliczność czego w dniu 24.06.2021r podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinasowanie z NFOŚiGW.

18.05.2021r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Od 19.05.2021r.

Do 30.09.2021r.

Postępowanie przetargowe VI w trybie „przetargu unijnego” na roboty budowlane. Wycena na podstawie projektu budowlano-wykonawczego. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą  ofertę firmy Inżynieria Rzeszów S.A. na kwotę 55 236 840,00 zł brutto, gdzie Zamawiający miał przeznaczone 47 610 684.86 zł brutto (bez robót rozbiórkowych obiektów, które zostaną wyłączone z eksploatacji).

Od 18.05.2021r.

Do 20.09.2021r.

Wniosek o zmianę umowy z NFOŚiGW. Przejście z formuły „zaprojektuj i wybuduj” na „wybuduj”. Zwiększenie kwoty dotacji z 20 616 750,00 zł do 30 161 323,00 zł oraz pożyczki z  11 600 000,00 zł na 17 150 556,22 zł.

20.09.2021r.

Uzyskanie akceptacji wniosku (pozytywne rozpatrzenie) i otrzymanie promesy na zwiększenie kwoty dofinasowani. Procedowanie podpisania aneksu do Umowy
o dofinasowanie.

30.09.2021r.

Rozpoczęcie robót budowlanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków (podpisanie umowy z inżynierią Rzeszów S.A.) w ramach Zadania 1.1 „”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

18.10.2021r.

Podpisanie Aneksu nr 3 do umowy o dofinasowanie w formie dotacji z NFOŚiGW Zwiększenie kwoty dotacji z 20 616 750,00 zł do 30 161 323,00 zł

18.01.2022r.

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinasowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW. Zwiększenie kwoty pożyczki z 11 600 000,00 zł na 17 150 556,22 zł.

06.05.2022r.

Podpisanie Aneksu nr 4 do umowy o dofinasowanie z NFOŚiGW ze względu na zmianę Regulaminu udzielania dotacji przez NFOŚiGW

14.07.2022r.

Podpisanie Aneksu nr 1 z Inżynierią Rzeszów S.A. ze względu na rozszerzenie umowy podstawowej o dodatkowy zakres w tym pełne roboty rozbiórkowe. Zmiana kwoty kontraktu z 55 236 840,00 zł brutto na 56 788 297,57 zł brutto (wzrost o 1 551 457,57 zł brutto)

Od 19.10.2022r.

Do 14.12.2022r.

Postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na realizacje Kontrakt II „Usprawnienie zarzadzania majątkiem sieciowym”

14.12.2022r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą tj. KartGIS SP. z o.o. (lider konsorcjum) oraz (Złote Runo Sp. z o.o. (partner konsorcjum) na realizację Kontrakt II „Usprawnienie zarzadzania majątkiem sieciowym”

Od 03.03.2023r.

Do 15.05.2023r.

Wystąpienie z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r. ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania modernizacji dwóch zbiorników (zbiornik stabilizacji tlenowej ob. 17/C oraz zbiornik retencyjny ścieków surowych ob. 3/A)

15.05.2023r.

Podpisanie Aneksu nr 5 do umowy o dofinasowanie w formie dotacji z NFOŚiGW na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023r.

15.05.2023r.

Podpisanie Aneksu nr 2 z Inżynierią Rzeszów S.A. ze względu na rozszerzenie umowy podstawowej o dodatkowy zakres w tym zmianę technologii wykonania modernizacji dwóch zbiorników. Zmiana kwoty kontraktu z 56 788 297,57 zł brutto do 59 046 717,57 zł brutto (wzrost o 2 258 420 zł brutto) oraz wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych tj. do dnia 30.09.2023r.

14.06.2023r

Wystąpienie do NFOŚiGW z wnioskiem o zwiększenie dofinasowania w formie dotacji
z 30 161 323,00 zł do 33 955 414,13 (wzrost 3 794 091,13 zł). Wartość pożyczki bez zmian.

24.08.2023r.

Podpisanie Aneksu nr 6 z NFOŚiGW zwiększającego dofinasowanie Projektu w formie dotacji do kwoty 33 955 414,13 zł

31.08.2023r.

Zakończenie przez Wykonawcę realizacji Kontraktu II „Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym”

08.09.2023r.

Zawarcie Aneksu nr 3 z Inżynierią Rzeszów S.A. na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania. Przewidywane zwiększenie wartość kontraktu z 59 046 717,57 zł brutto do 59 806 855,12 zł brutto (wzrost o 760 137,55 zł brutto).

29.09.2023r.

Zakończenie przez Wykonawcę realizacji Zadania 1.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

 

REALIZACJA

Zmian na oczyszczalni zajdzie tyle, że ciężko jest je wszystkie opisać w kilku zwięzłych zdaniach, niemniej jednak postaramy się je z grubsza nakreślić. W celu przedstawienia skali przedsięwzięcia można śmiało powiedzieć, że przedmiotowa modernizacja może być przyrównana do budowy całkiem nowego obiektu od podstaw, ponieważ do takiego stanu rzeczy ma doprowadzić. Należy także pamiętać, że roboty budowlane prowadzone są na czynnym obiekcie, a ścieki muszą być oczyszczane sukcesywnie mimo konieczności wyłączania poszczególnych obiektów.  Aby zobrazować ogrom prac jakie należy wykonać to na początku wypada wspomnieć o tym co w ramach inwestycji zaplanowano do wykonania, a mianowicie:

•             przebudowę budynku krat gęstych i zmianę funkcji na budynek krat wstępnych,
•             budowę budynku operacyjnego ścieków surowych,
•             przebudowę osadnika wtórnego i zmianę funkcji na zbiornik retencyjny ścieków surowych,
•             budowę komory zrzutowej ścieków nadmiarowych,
•             budowę obiektu komór anoksycznych reaktora biologicznego,
•             przebudowę reaktora biologicznego i zmianę funkcji na komory napowietrzne reaktora biologicznego oczyszczania ścieków,
•             budowę budynku technologicznego reaktora biologicznego wraz ze stacją dmuchaw,
•             przebudowę osadników wtórnych i zmianę funkcji na osadnik wtórny — I ciąg, osadnik wtórny — Il ciąg,
•             budowę kanału odpływowego ścieków oczyszczonych,
•             budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
•             przebudowę pompowni ścieków recyrkulacyjnych na złoża biologiczne i zmianę funkcji na zbiornik wody technologicznej,
•             przebudowę stacji pomiarowej ścieków oczyszczonych,
•             przebudowę komory przelewu burzowego i komory rozdziału,
•             przebudowę komory rozdzielczej ścieków i zmianę funkcji na komorę pomiarową ścieków z przelewu burzowego,
•             przebudowę komory klapy przeciwpowodziowej,
•             przebudowę kanału otwartego ścieków oczyszczonych i zmianę funkcji na kanał odpływowy ścieków oczyszczonych,
•             przebudowę osadnika wtórnego i zmianę funkcji na komorę tlenową stabilizacji osadu,
•             przebudowę komory rozdzielczo — pomiarowej osadu nadmiernego i zmianę funkcji na komorę rozdziału osadu ustabilizowanego,
•             przebudowę zagęszczaczy osadu nadmiernego i zmianę funkcji na zagęszczacze osadu,
•             przebudowę komory pomiarowej osadu zagęszczonego i zmianę funkcji na komorę rozdziału osadu zagęszczonego,   przebudowę zbiornika i pompowni osadów zagęszczonych i zmianę funkcji na przepompownie osadu zagęszczonego,
•             przebudowę zbiornika ziemi okrzemkowej,
•             budowę budynku stacji odwadniania osadu,
•             budowę budynku stacji transformatorowej,   budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z montażem agregatu na fundamencie,
•             budowę komory wodomierzowej,  przebudowę kanału przepływowego ścieków oczyszczonych i zmianę funkcji na kanał zrzutowy ścieków powodziowych,
•             zmianę kotłowni węglowej na gazową w budynku administracyjnym,
•             dostosowanie układu komunikacyjnego,
•             budowę sieci zewnętrznych i instalacji technologicznych w tym AKPiA, związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, rozbiórka obiektów przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji oraz kolidujących z planowaną rozbudową w tym budynek pompowni głównej, budynek instalacji reagentów, piaskownik poziomy, osadnik imhoffa, złoża biologiczne 4szt., wydzielone komory fermentacji oraz inne,
•             modernizację budynku administracyjnego z częścią warsztatową,
•             budowę wiaty magazynowej na sprzęt.

Co do szczegółów technologicznych to procesy tak jak do tej pory podzielono na trzy główne części oczyszczania ścieków: ciąg oczyszczania mechanicznego, ciąg oczyszczania biologicznego oraz ciąg gospodarki osadowej.

Z punktu widzenia technologicznego największe zmiany jakie zaszły w części oczyszczania mechanicznego to po pierwsze wprowadzenie dwuetapowego stopnia oczyszczania ścieków z zawartości części stałych tzw. skratek (dotychczas proces ten prowadzony był tylko na kratach gęstych bez odwodnienia) po drugie sposób wydzielenia piasku z dopływających ścieków. Obecnie skaratki (np. papier, chusteczki) wydzielane będą w pierwszej kolejności na kratach zgrzebłowych, które zatrzymują większe części, zaś pozostałe mniejsze będą wydzielane w sitopiaskowniku. Co do kwestii separacji piasku nastąpiła likwidacja otwartego piaskownika poziomego, którego praca polegała na sedymentacji piasku, a następnie odpompowaniu z dna uwodnionej pulpy piaskowej. Obecnie to zadanie przejęło urządzenie mechaniczne w postaci sitopiaskowaniak zlokalizowane wewnątrz budynku. Zarówno kraty jak i sitopiaskownik są wyposażone w prasopłuczki dzięki czemu skratki oraz piasek są płukane („myte”) i odwadniane. Płukanie przyczyniło się do zmniejszenia emisji odorów, zaś prasowanie zmniejszyło ich objętość oraz wagę dzięki czemu powstaje mniej odpadu i jest on znacznie mniej uciążliwy. W tym miejscu należy nadmienić, że obiekt doposażono o instalacje tzw. wody technologicznej, która de facto jest oczyszczonym ściekiem, który zamiast trafiać do rzeki zostaje powtórnie wykorzystany. Wybudowano nowy budynek tzw. budynek operacyjny ścieków surowych, gdzie w podziemiach zlokalizowano nową pompownie ścieków surowych z podziałem na część mokrą (komory czerpne) i suchą (pomieszczenie montażowe pomp), tym samym zastępując mocno wyeksploatowany stary budynek pompowni, a na wyższych kondygnacjach zlokalizowano punkt korekty ścieków oraz wspomniany wyżej sitopiaskownik wraz z osprzętem.

Po oczyszczeniu mechanicznym ściek trafiają do części oczyszczania biologicznego, gdzie zaszła całkowita zmiana technologii. To właśnie w tej części zachodzą główne procesy przy udziale mikroorganizmów, które odpowiadają za redukcje substancji biogennych ze ścieków w tym azotu
i fosforu. Dotychczasowy proces oczyszczania odbywał się poprzez spłukiwane złoża biologiczne oraz komory osadu czynnego z systemem napowietrzania powierzchniowego w postaci aeratorów. Obecnie proces ten opierać się będzie na rektorze biologicznym z wydzielonymi komorami ankosycznymi (niedotlenionymi) i tlenowymi. Komory ankosyczne podzielone są na komory predenitryfikacji, defosfatacji oraz denitryfikacji. W komorze predenitryfikacji zachodził będzie proces denitryfikacji azotu azotanowego znajdującego się w strumieniu osadu recyrkulowanego. Komora defosfatacji służyć będzie do przetrzymania osadu w stanie podwyższonego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń oraz do aktywizacji bakterii, które w kolejnych fazach pobierać będą fosfor ze ścieków. Do komory denitryfikacji kierowana będzie recyrkulacja wewnętrzna osadu z komór nitryfikacji. W komorze nitryfikacji (tlenowej) zamontowany zostanie system napowietrzania ścieków sprężonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzorów membranowych montowanych na dnie komory. Sprężone powietrze dostarczane będzie do dyfuzorów ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w nowym budynku technologicznym reaktora biologicznego, gdzie również zlokalizowano nową pompownie.

Odnośnie gospodarki osadowej, główna zmiana polega na wprowadzeniu tlenowej stabilizacji osadu oraz unowocześnienie dotychczasowego systemu, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Wybudowano całkiem nowy budynek gospodarki osadowej wraz z nowym urządzeniem do odwadniania osadu w postaci prasy śrubowej. Nowy układ technologiczny nie wymaga wstępnego oddzielenia części biologicznych ze ścieków, w związku  z czym zrezygnowano z osadnika wstępnego (Imhoffa), który ze względu na jego stan techniczny przeznaczono do likwidacji.

Ponad powyższe do układu wprowadzono zbiornik retencyjny, którego wcześniej nie było, a który ma za zadanie przechwycić ścieki w przypadku nagłego wzrostu ich dopływu lub w przypadku wykrycia większych od standardowych stężeń zanieczyszczeń, ma to zapewnić stabilny i równomierny przepływ ścieków do części biologicznej. Wymieniono w całości również mocno wyeksploatowaną infrastrukturę liniową w postaci wszystkich rurociągów technologicznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowa i p.poż., od podstaw wykonano całą infrastrukturę elektryczną od przewodów po poszczególne rozdzielnice obiektowe wraz z nowa stacją transformatorową. Wprowadzono automatykę procesów, której de facto dotychczas w ogóle nie było. W ramach tego zamontowano miedzy innymi przepływomierze, czujniki radarowe, sondy pomiarowe, zastawi elektryczne i wiele innych dla których opracowano nowy system SCADA (oprogramowanie do sterowania/zarządzania procesami), dzięki którym w dużym uproszczeniu proces oczyszczania będzie się regulował sam w zależności od jakości i ilości dopływających ścieków.

Wszystkie przebudowywane budynki i obiekty dostosowano do obecnych standardów i obowiązujących przepisów, zwłaszcza efektywności energetycznej oraz BHP.

Można by długo wymieniać i opowiadać jak nowoczesnym i proekologicznym obiektem będzie teraz Leżajska Oczyszczalnia Ścieków.

W ramach projektu przewiduje się również prace związane z „Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym” tj. siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Leżajsk.
Działania w tym zakresie można podzielić na następujące grupy:

 1. Rozbudowę istniejącego systemu monitoringu sieci wod-kan (stref DMA),
 2. Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na bazie GIS, usprawniającego zarządzanie sieciami wod-kan Spółki,
 3. Wykorzystanie istniejącego modelu hydraulicznego do aktualizacji, wdrożenia zintegrowanego dynamicznego modelu numerycznego systemu dystrybucji wody, przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej dla potrzeb kalibracji i weryfikacji matematycznego modelu;
 4. Budowę, wdrożenie zintegrowanego modelu numerycznego systemu kanalizacji sanitarnej, przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb kalibracji weryfikacji matematycznego modelu;
 5. Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanymi w ramach niniejszego zadania z ww. modelami matematycznym;
 6. Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS i modeli informatycznych) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
 7. Przeprowadzenie integracji systemu SCADA, systemu monitoringu sieci (stref DMA) z modelem matematycznym oraz systemem GIS;
 8. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci, poziomu strat wody w sieci wodociągowej, raportowanie bieżących prac na sieci, wykorzystującym w tym celu dane z systemu GIS, SCADA, modelu matematycznego wraz z bilingiem (system zdalnego odczytu wodomierzy).

Zakres prac objętych projektem obejmuje m.in.:

 • wykonanie prac koncepcyjnych i projektowych w zakresie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu sieci (stref DMA) wodociągowej i kanalizacyjnej, włączając w to również modernizację systemu SCADA, użytkowanych obecnie przez Zamawiającego na obiektach gospodarki wodno-ściekowej typu, przepompownie, hydrofornia, ujęcia wody, pomiary przepływów itp.;
 • zakup i wdrożenie systemu informatycznego GIS, wyposażonego w moduły branżowe, wspomagającego proces zarządzania siecią wod-kan.;
 • dostawę, konfigurację urządzeń technicznych do obsługi wdrażanych systemów informatycznych (serwery, tablety, itp);
 • opracowanie i wdrożenie bazy danych GIS o otwartej strukturze, zawierającej informacje geoprzestrzenne i opisowe o aktywach wodociągowych i kanalizacyjnych zarządzanych przez Spółkę;
 • wdrożenie narzędzi informatycznych do remodelingu strat wody w poszczególnych strefach bilansowania;

W tym miejscu należy również wspomnieć, że tak szerokie działanie nie było by możliwe bez zewnętrznego wsparcia finansowanego projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” poprzez współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt (w tym działania informacyjne i promocyjne) realizuje Jednostka Realizująca Projekt (JRP), będąca jednym z Wydziałów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku. Kierownik JRP – Damian Dec tel. 17 242 62 06 wew. 118

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies