Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa osoba, która pokryła koszty pogrzebu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy  odpowiednio składa:

  1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z 12,
  2. Odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank,
  4. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezłożenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS, KRUS, MSWiA,WBE od 01.03.2011 roku wynosi 4000 zł.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies