Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Regulamin porządkowy cmentarza

 1. Administratorem cmentarza jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, tel.: 17 242 62 06
 2. Nadzór nad cmentarzem sprawuje Urząd Miejski w Leżajsku
 3. Biuro MZK czynne jest dla interesantów: poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00
 4. Na cmentarzu przebywać można codziennie w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada w godz. 7.00 do 20.00. W pozostałych miesiącach od godziny 7 do zmroku.
 5. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku do 12 lat dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
 6. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do osób, które były uprawnione do pochowania zmarłych /art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. Dz.U. Nr 47 poz.298 z dnia/
 7. Każdy grób powinien być trwale oznakowany imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą śmierci.
 8. Po upływie 20 lat (groby ziemne) i 50 lat (grobowce) każdy grób winien być ponownie opłacony na dalsze 20 lub 50 lat. Groby zaniedbane lub nieopłacone na dalszy okres 20 bądź 50 lat będą likwidowane.
 9. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały budowlane na teren cmentarza i wykonywać powierzone im prace na cmentarzu tylko w dni powszednie, po uprzednim uzyskaniu zgody administratora. Materiały budowlane należy składować w wyznaczonym miejscu.
 10. Wykonawca pomnika nagrobnego przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kasie MZK i zgłoszenia się z wymaganymi dokumentami do biura administracji.
 11. Zarządca Cmentarza Komunalnego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie. W celu zabezpieczenia grobów przed tego rodzaju zdarzeniami należy grób indywidualnie ubezpieczyć w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Cmentarz Komunalny jako miejsce spoczynku zmarłych podlega szczególnej ochronie w zakresie utrzymania ładu i porządku, w związku z czym zabrania się:

 1. przebywanie na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami otwarcia,  
 2. zakłócenia ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym mycie samochodów,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cmentarza bez wiedzy i zgody zarządcy cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty,
 4. ustawienie nagrobków i montaż płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu,
 5. ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeniach między mogiłami utrudniających dojścia do grobów innym osobom,
 6.  ustawiania i wywieszania reklam,
 7.  wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 8. przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
 9. żebractwa
 10. wprowadzanie na teren cmentarza psów i innych zwierząt domowych,
 11. wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem:
  1. pojazdów zarządcy
  2. karawanu pogrzebowego
  3. pojazdów dowożących zwłoki do kaplicy cmentarnej lub chłodni
  4. pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne
 12. budowy grobowców i krawężników bez posiadanego zezwolenia wydanego przez zarządcę cmentarza,
 13. zabrania się karą grzywny dewastacji terenów zielonych, pomników nagrobnych i urządzeń cmentarza. Osoby, które zauważą przypadki łamania powyższego zakazu zobowiązane są do zawiadomić o tym fakcie kierownika cmentarza tel.605 760 613 lub organy Policji

Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies