Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Leżajsku

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

 1. Ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947);
 2. rozporządzeniu - należny przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284);
 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Leżajsk;
 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Leżajska;
 5. cmentarzu- należy przez to rozumieć cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej w Leżajsku stanowiący własność Gminy Miasto Leżajsk;
 6. regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Cmentarza Komunalnego w Leżajsku;
 7. kolumbarium – należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
 8. niszy urnowej – należy przez to rozumieć miejsce wydzielone w ramach kolumbarium przeznaczone na przechowywanie urny zawierającej szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok;
 9. dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, a także osoby uprawnione do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
 10. cenniku - należy przez to rozumieć cennik opłat cmentarnych i innych opłat pobieranych przez Zarządcę;
 11. Zarządcy - należy przez to rozumieć podmiot zarządzający cmentarzem komunalnym;
 12. Administracji cmentarza – należy przez to rozumieć biuro mieszczące się przy ul. Cmentarnej, 37-300 Leżajsk, (tel. 243 00 43, 605 760 613).

§ 2..

 1. Cmentarz jako obiekt umożliwiający oddawanie czci osobom zmarłym wymaga szczególnej troski osób odwiedzających.
 2. Cmentarz jako miejsce spoczynku zmarłych podlega szczególnej ochronie w zakresie utrzymania ładu i porządku.
 3. Cmentarz służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
 4. Na cmentarzu dokonuje się pochówku zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

§ 3. Zadania i uprawnienia Gminy w zakresie zarządzania cmentarzem wykonuje Burmistrz.

§ 4.

 1. Administracja cmentarza w sprawach związanych z pochowaniem zmarłych, prawami do grobu, zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, przyjmuje zainteresowanych w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
 2. W sprawach pilnych związanych z pochówkiem – kontakt całodobowy (tel. 605 760 613).

§ 5. Dysponenci grobów, przedsiębiorstwa oferujące usługi kamieniarsko – budowlane, usługi pogrzebowe oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązani są do stosowania postanowień regulaminu oraz informacji i zaleceń Zarządcy.

Rozdział 2.

Ogólne zasady korzystania z cmentarza

§ 6. Zasady funkcjonowania cmentarza, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizację prawa do pochówku regulują odpowiednie przepisy Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 7. Wszelkie informacje oraz zalecenia Zarządcy są umieszczane w widocznych miejscach na terenie cmentarza, tablicach informacyjnych, w prasie lokalnej, stronie internetowej Zarządcy.

§ 8. Właściwe wykorzystanie terenu cmentarza i jego przeznaczenia oparte jest o plan zagospodarowania cmentarza, uwzględniającego m.in. miejsca grzebalne i kolumbarium, rozmieszczenie istniejącej zieleni i plany nasadzeń w kolejnych okresach, drogi, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów.

§ 9.

 1. Rozmieszczenie grobów powinno być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 2. Wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. W związku z ukształtowaniem terenu Zarządca może, po przeprowadzeniu analizy usytuowania grobów, wyrazić zgodę na odstępstwa od wymiarów grobów i odległości pomiędzy nimi.

§ 10.

 1. Każdy grób lub inne miejsce pochówku powinno być trwale oznakowane przynajmniej imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą zgonu.
 2. Obowiązek oznaczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.

Rozdział 3.

Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza

§ 11.

 1. Przebywanie na cmentarzu może odbywać się codziennie:
  1. w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7:00 do 20:00;
  2. w pozostałych miesiącach od godziny 7:00 do zmroku.
 2. Zabrania się przebywania na terenie cmentarza w trakcie burz i porywistych wiatrów.

§ 12. Bramy wjazdowe na teren cmentarza są otwierane i zamykane przez pracowników Zarządcy.

§ 13.

 1. Zakazuje się wjazdu i poruszania się po terenie Cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem:
  1. pojazdów Zarządcy;
  2. karawanu pogrzebowego;
  3. pojazdów dowożących zwłoki do kaplicy cmentarnej lub chłodni;
  4. pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne.
 2. Wjazd na teren cmentarza innych samochodów i pojazdów możliwy jest w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą.
 3. Osoby prowadzące pojazdy na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
 4. Zarządcy cmentarza przysługuje uprawnienie do kontroli pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z cmentarza i sprawdzenie wwożonych lub wywożonych ruchomości.

§ 14.

 1. Uroczystości pogrzebowe w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada odbywają się codziennie w godzinach od godz. 8.00 - 17.00. W pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.
 2. W celu przeprowadzenia pogrzebu na terenie cmentarza wymagana jest zgoda Zarządcy, po uprzednim uiszczeniu stosownych opłat określonych w cenniku.
 3. W trakcie trwania ceremonii pogrzebowych należy zaprzestać prowadzenia wszelkich prac na terenie cmentarza.

 Rozdział 4.

Zasady utrzymania porządku i czystości

§ 15.

 1. Pielęgnacja   grobu i terenu przyległego oraz półki niszowej i płyty epitafialnej należy w szczególności do obowiązków dysponenta grobu lub niszy.
 2. Usytuowanie grobu nie powinno powodować nadmiernych trudności w komunikacji i prowadzić do naruszenia sąsiednich grobów i/lub istniejącej zieleni, a także nie jest podstawą do usunięcia drzew znajdujących się w jego pobliżu.

§ 16.

 1. Dysponenci grobów oraz miejsc rezerwowych, a także osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:
  1. utrzymania grobów, nisz urnowych, miejsc rezerwowych oraz miejsc o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce;
  2. oznaczenia grobów, nisz urnowych oraz miejsc rezerwowych w sposób ustalony przez Zarządcę;
  3. uzgodnienia wszelkich prac o charakterze budowlanym z Zarządcą.
 2. W przypadku prac budowalnych na grobach objętych ochroną konserwatorską należy je uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków.

§ 17.

 1. Wszelka zieleń na cmentarzu, w tym drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty, podlega ochronie przed zniszczeniem.
 2. Sadzenie drzew i krzewów może być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy.
 3. W przypadku wykonania samowolnych nasadzeń, będą one likwidowane przez Zarządcę bez wcześniejszego uprzedzenia.

§ 18.

 1. Dostępna na terenie cmentarza sieć wodociągowa może służyć wyłącznie do utrzymania grobów i ich otoczenia.
 2. Sieć wodociągowa będzie wyłączana w przypadku prognozowanych spadków temperatury poniżej 0°C.

§ 19.

 1.  Zarządca - biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, kwestię bezpieczeństwa zdrowia i życia odwiedzających cmentarz osób oraz położenie grobów sąsiednich - może wyrazić zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu poprzez jego utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego na podsypce piaskowo-cementowej, a także wylanie betonu lub wyłożenie materiałem sypkim.
 2. Wykonywanie prac i utwardzanie gruntu wokoło grobu musi być wykonane w sposób umożliwiający naturalny spływ wód opadowych.
 3. Wykonanie utwardzenia gruntu wokół grobu nie prowadzi do nabycia prawa do dysponowania utwardzonym terenem.

§ 20.

 1. Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 2. Zabrania się samowolnego zamontowania jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów (np. ławek, płotów itp.) bez zgody Zarządcy.
 3. W przypadku dokonania naruszenia postanowień określonych w ust. 1, Zarządca ma prawo domagać się demontażu samowolnie zamontowanych urządzeń i przedmiotów lub dokonać demontażu na koszt dysponenta grobu.
 4. Urządzenia i przedmioty, które zostały zdemontowane przez Zarządcę są przez niego przechowywane przez okres 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia wykonania demontażu.
 5. Z czynności związanych z demontażem sporządza się protokół demontażu.
 6. Urządzenia i przedmioty zdemontowane przez Zarządcę mogą być odebrane przez właściciela, który udowodni swoje prawo do rzeczy oraz pokryje koszty demontażu.

§ 21.

 1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązuje się do segregacji odpadów, której dokonuje się zgodnie z opisami umieszczonymi na pojemnikach.
 2. W przypadku odpadów nie mieszczących się w wystawionych pojemnikach, należy je składać przy tych pojemnikach w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu innych osób.
 3. Zabrania się składania w pojemnikach, o których mowa w ust. 1, pozostałości po materiałach i odpadach związanych z wykonaniem robót kamieniarsko-budowlanych oraz składania innych odpadów spoza terenu cmentarza.

§ 22.

 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. przebywania poza ustalonymi godzinami otwarcia i zamknięcia;
  2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  3. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłego;
  4. ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych poza obrysem grobu;
  5. samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami, usuwania drzew i krzewów;
  6. ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeniach między grobami/mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom;
  7. dewastacji terenów zielonych, nagrobków oraz urządzeń znajdujących się na cmentarzu;
  8. montażu wszelkich wazonów i świec na tablicy epitafialnej granitowej kolumbarium;
  9. samowolnego demontażu i montażu płyt epitafialnych kolumbarium;
  10. naruszania nisz w kolumbarium tj. pogłębiania, poszerzania etc.;
  11. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
  12. pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych oraz ziemi, wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;
  13. przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  14. żebractwa;
  15. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej;
  16. wykorzystywania wody z instalacji wodociągowej do prowadzenia robót budowlanych lub napełniania cystern (beczek);
  17. jazdy pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i innym sprzętem sportowo – rekreacyjnym;
  18. zachowań zabronionych na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
  1. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych, budowy grobowców i krawężników;
  2. przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych i ekshumacji;
  3. ustawiania ławek i płotów oraz innych elementów;
  4. ustawiania i wywieszania reklam oraz ogłoszeń;
  5. prowadzenia działalności handlowej;
  6. umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi;
  7. wykonywania nasadzeń drzew i krzewów;
  8. wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi.
 3. Osoby, które zauważą przypadki naruszenia powyższych zakazów, uszkodzeń, zniszczeń oraz zachowania niezgodnego z Regulaminem zobowiązane są zawiadomić o tym fakcie Zarządcę (tel. 605 760 613) lub Policję.

 

Rozdział 5.

Obowiązki Zarządcy

§ 23.

 1. Zarządca zobowiązany jest dbać o wygląd i funkcjonalność cmentarza.
 2. Załatwianie wszelkich spraw, o charakterze formalno – organizacyjnym, niezbędnych do przyjęcia zwłok oraz do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, prowadzi administracja cmentarza w dniach i godzinach urzędowania.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 24. Zarządca prowadzi księgi cmentarne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25.

 1. Usługi świadczone przez Zarządcę na cmentarzu komunalnym obejmują:
  1. wykonanie i sprzedaż piwnic grobowych;
  2. wykonanie i sprzedaż nisz urnowych w kolumbarium;
  3. usługi ustalone odrębnymi przepisami Zarządcy.
 2. Za usługi wymienione w ust. 1 pobierane są opłaty, ustalone przez Zarządcę odrębnie.

Rozdział 6.

Zasady dysponowania prawem do miejsca pod pochówek

§ 26. Dysponentem zarezerwowanego miejsca grzebalnego, grobu lub niszy w kolumbarium jest osoba wpisana w księgach cmentarnych.

§ 27.

 1. Groby i miejsca grzebalne położone na terenie cmentarza podlegają opłacie zgodnie z cennikiem.
 2. Wniesienie opłat za grób lub miejsce grzebalne położone na terenie cmentarza przez osobę trzecią nie powoduje przeniesienia na rzecz tej osoby praw do grobu.
 3. Dochowanie urny z prochami lub szczątków do istniejącego grobu, nie zmienia dotychczasowej kwalifikacji grobu.

§ 28.

 1. Prawo do korzystania z niszy w Kolumbarium powstaje na podstawie umowy o udostępnienie niszy w Kolumbarium, zawieranej pomiędzy dysponentem niszy a Zarządcą.
 2. Zarządca jest zobowiązany do otwarcia niszy w Kolumbarium, w terminie uzgodnionym z osobą uprawnioną do pochowania prochów osoby zmarłej oraz zamknięcia i zabezpieczenia niszy po zakończeniu uroczystości pogrzebu.

§ 29.

 1. Dysponent grobu powinien zadbać o uiszczenie we właściwym terminie opłaty za grób.
 2. Prolongata opłaty miejsca rezerwowego musi zostać wniesiona najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od dnia jej wygaśnięcia.
 3. Po terminie wskazanym w ust. 2 miejscem rezerwowym będzie dysponował Zarządca bez prawa do roszczeń odszkodowawczych. Dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka.
 4. Zarządca odnotowuje każdą zmianę dysponenta w księgach cmentarnych.

§ 30.

 1. Po upływie 20 lub 50 lat każdy grób winien być ponownie opłacony na dalsze 20 lub 50 lat.
 2. Groby ziemne nieopłacone na dalszy okres 20 bądź 50 lat mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok lub szczątków ludzkich.
 3. Przy każdym pochówku do istniejącego grobu pobierana jest opłata uzupełniająca jako okres brakujący do 20 lub 50 lat od ostatniego pochówku (1/20 lub 1/50 opłaty za każdy rok).

§ 31.

 1. Zarządca może udzielić zgody na udostępnienie za życia:
  1. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien;
  2. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z prochami (grób taki może pomieścić do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
  3. niszy urnowej w kolumbarium,
  4. niszy w katakumbach,
  5. miejsca na grobowiec rodzinny katakumbowy, mający formę niewielkiej budowli.
 2. Dokonane wcześniej rezerwacje utrzymują swoją ważność na okres 20 lub 50 lat. Okres ten liczony od daty ich ustanowienia.
 3. W przypadku upływu powyższego terminu dysponent grobu w celu jego przedłużenia zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat.

Rozdział 7.

Zasady świadczenia usług na cmentarzu

§ 32.

 1. Usługi remontowo-budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, po wcześniejszym zgłoszeniu prac Zarządcy i uzyskaniu od niego pisemnego zezwolenia.
 2. Zarządca może zezwolić na wykonanie usług remontowo-budowlanych w terminach innych niż określone w ust. 1 wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, biorąc w szczególności pod uwagę zaplanowane uroczystości pogrzebowe.

§ 33.

 1. Zarządca ma prawo do kontroli robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zarządcę naruszenia postanowień regulaminu i innych regulacji porządkowych może on przerwać prowadzone prace.

§ 34.

 1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych dla określonego grobu wydaje Zarządca.
 2. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane są odrębne zezwolenia dla każdego z nich.
 3. Zarządca wydaje zezwolenie dysponentowi grobu lub wykonawcy wskazanemu przez dysponenta grobu na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych.
 4. Zarządca wyda zezwolenie na prace o których mowa w ust. 1 na grobach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.
 5. Na żądanie Zarządcy wykonawca robót obowiązany jest okazać stosowne zezwolenie na wykonanie robót.

§ 35.

 1. Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są:
  1. uzyskać właściwe zezwolenie na wykonanie prac;
  2. zgłosić Zarządcy wjazd na teren cmentarza, przystąpienie do prac oraz termin ich zakończenia;
  3. zgłosić Zarządcy użycie i wjazd na teren cmentarza ciężkiego sprzętu;
  4. nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie;
  5. doprowadzić teren przyległy do obrębu prac do stanu pierwotnego;
  6. naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac;
  7. nie wykraczać poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi;
  8. odpowiednio zabezpieczyć i przygotowywać materiały przeznaczone do prac;
  9. prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. zgłaszać każde zauważone uszkodzenie w sąsiedztwie terenu robót Zarządcy przed przystąpieniem do robót.
 2. Wywiązanie się z obowiązków wskazanych w ust. 1 jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarza.

§ 36.

 1. Wykonawcom prac na terenie cmentarza zabrania się:
  1. zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem;
  2. pozostawiania nieuporządkowanego terenu;
  3. przygotowania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych;
  4. wrzucania gruzu i odpadów kamieniarko - budowlanych do koszy i pojemników umieszczonych na cmentarzu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień określnych w ust. 1 Zarządca wezwie wykonawcę do przywrócenia stanu pierwotnego lub dokona niezbędnych prac na koszt wykonawcy.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 37. Zarządca udostępnia treść Regulaminu w miejscu ogólnie dostępnym przy głównym wejściu na teren Cmentarza oraz na stronie internetowej Zarządcy.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies