Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Spółdzielnie mieszkaniowe

W ramach umowy o administrowanie/zarządzanie proponujemy przejęcie  od Spółdzielni Mieszkaniowych następujących czynności:

Obsługa administracyjna nieruchomością

 • prowadzenie rejestru członków Spółdzielni,
 • bieżące odnotowywanie zmian stanu prawnego lokali w nieruchomościach Spółdzielni,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej poszczególnych nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • wykonywanie lub zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości
  i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami,
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • wybór w porozumieniu ze Spółdzielnią ubezpieczyciela budynków,
 • przygotowywanie projektów umów o dostawy, roboty bądź usługi, kontrola prawidłowości ich wykonania oraz wnioskowanie o ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionym,
 • reprezentacja Spółdzielni w sprawach dotyczących poszczególnych nieruchomości wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także w stosunkach z członkami Spółdzielni i osobami trzecimi o ile obowiązujące przepisy nie wymagają działania samej Spółdzielni,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań walnych Spółdzielni,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Spółdzielni,
 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości, o ile na ten cel były wykorzystywane,
 • przygotowywanie poświadczeń bądź zaświadczeń  w stosunku do właścicieli lokali, osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali a związanych z posiadanym prawem do lokalu,
 • realizacja procedur koniecznych do prowadzenia przebudów, nadbudów i adaptacji

oraz prac remontowych niezbędnych do utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym, w tym udział w wyborze wykonawcy robót oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku,
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości terenu przynależnego do poszczególnych nieruchomości, chodników przed nieruchomościami,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz instalacji technicznych umożliwiających właścicielom lokali, osobom posiadającym spółdzielcze prawa do lokali i najemcom korzystanie z zimnej wody, gazu, kanalizacji, wentylacji grawitacyjnej, domofonu i instalacji elektrycznej,
 • usuwanie awarii i ich skutków.

Obsługa księgowa

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego – w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • prowadzenie odrębnej dokumentacji księgowej i finansowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na dzień 31 marca każdego roku,
 • windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • rozliczanie z właścicielami lokali i osobami posiadającymi spółdzielcze prawa do lokali i najemcami opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości.

Ponadto, w ramach umowy świadczymy bieżącą obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowych.

Wynagrodzenie za administrowanie:

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie, wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo na drodze negocjacji, a cena ostateczna uzależniona jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego nieruchomości i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Dane adresowe dostępne w zakładce kontakt.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies