Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 64 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku
występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:

wymianie pionu wod-kan Nr 7 i 8 (m nr 10, 11, 14) w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Leżajsku
wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych w 3 mieszkaniach o Nr 10, 11 i 14 ..............................  60 mb
  2. Rozkucie obmurowań pionów wod-kan lub demontaż innych maskowanic .......................................  6 kpl.
  3. Montaż nowych pionów wodociągowych z rur PP-R ø 25 i ø 20 .................................................................  18 mb
  4. Montaż węzłów wodomierzowych (zawór / wodomierz / zawór / antyskażeniowy)  ..............   6 kpl.
  5. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC atestowanych ø 100  .............................................   30 mb
  6. Montaż kształtek i osprzętu wg zestawienia w przedmiarze robót  .......................................................   52 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:        do dnia  14 czerwca 2022 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:   do dnia  30 wrzreśnia 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl
lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 3 – Mickiewicza 64 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 
lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
lub na naszej stronie internetowej:  http://www.mzklezajsk.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies