Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:
wymianie pionu wod-kan Nr 9 (m nr 18, 21, 24) w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionu wodno-kanalizacyjnego w 3 mieszkaniach o Nr 18, 21 i 24 .....................  30 mb
  2. Rozkucie obmurowań pionów wod-kan lub demontaż innych maskowanic ...........................  3 kpl.
  3. Montaż nowych pionów wodociągowych z rur PP-R o 25 i 20 ...............................................  9 mb
  4. Montaż węzłów wodomierzowych (zawór / wodomierz / zawór / antyskażeniowy)  ..............   3 kpl.
  5. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC atestowanych o 100  ............................   15 mb
  6. Montaż kształtek i osprzętu wg zestawienia w przedmiarze robót  .....................................   26 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
  do dnia  17 czerwca 2022 r.  do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:  do dnia 30 wrzreśnia 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 9 – Mickiewicza 60 w Leżajsku

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies