Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:
wymianie pionu wod-kan Nr 1 (m 1, 2, 6, 10, 14 i 18) w budynku przy ul. Staszica 1 w Leżajsku
wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych w 6 mieszkaniach o Nr 1, 2, 6, 10, 14 i 18 ......  56 mb
  2. Rozkucie obmurowań pionów wod-kan lub demontaż innych maskowanic ..........................  6 kpl.
  3. Montaż nowych pionów wodociągowych z rur PP-R o 32, 25 i 20 mm ................................  18 mb
  4. Montaż węzłów wodomierzowych (zawór / wodomierz / zawór / antyskażeniowy)  ..............   6 kpl.
  5. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC o 100 i podejść do wanny o 50 mm  .....   40 mb
  6. Montaż kształtek i osprzętu wg zestawienia w przedmiarze robót  ......................................   74 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi: 
Termin składania ofert:
       do dnia  29 września 2023 r. do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 listopada 2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 1 – Staszica 1 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn).
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies