Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 64 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:
wymianie pionu wod-kan Nr 6 (m 9, 12 i 15) w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych w 3 mieszkaniach o Nr 9, 12 i 15 .....................  40 mb
  2. Rozkucie obmurowań pionów wod-kan lub demontaż innych maskowanic ..........................  3 kpl.
  3. Montaż nowych pionów wodociągowych z rur PP-R ø 25 i 20 mm .......................................  9 mb
  4. Montaż węzłów wodomierzowych (zawór / wodomierz / zawór / antyskażeniowy)  ..............   2 kpl.
  5. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC atestowanych ø 150, 100 i 50 mm  ......   31 mb
  6. Montaż kształtek i osprzętu wg zestawienia w przedmiarze robót  .....................................   21 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”
Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia 17 października 2023 r. do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia 31 marca 2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 6 – Mickiewicza 64 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies